one drop for all, poezja

7 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest one drop for all.

* * *

Niech ciałem
Żyć.

UmŻeć
też
niech ciałem.

(in­sp. by "Wis­dom is kno­wing I am nothing,
Lo­ve is kno­wing I am everything,
and bet­ween the two my li­fe moves.

by Ni­sar­ga­dat­ta Maharaj) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 grudnia 2018, 02:28

ostatnia/o

na tym wol­nym lądzie
zbu­dowa­nym na niewolnictwie

sprze­dała swo­je marzenia
os­tatnie za róże
jak i inni

liżąc li­kier z noża
nie wstydziła się miłości

leżąc w błocie
pat­rzyła w niebo
wy­pat­rując kłamstw

~ cza­sami mu­zyka jest za da­leko aby kopnąć
bo
a dźwięk obnaża 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 lipca 2017, 05:16

I figured pinnacles

zdo­bione żółcią
krwa­wią drze­wa
gdy pa­lona gu­ma sta­je się
środ­kiem ta­niego han­dlu
a macze­ta zastępu­je
przy­wieziony pocisk

biała pe­net­racja
roz­prasza In­dian
wychodzących po­za włas­ne zna­jome te­reny
i każdy ruch zos­ta­je
je­dynie wyu­czo­ny
jak mniej­sze wy­sokości
po śmierci 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 kwietnia 2016, 03:58

zawsze kochasz tą pierwszą

mo­je śla­dy zos­ta­wiają
piękne wzor­ki

gdzie byłaś?
się spytał

kroplą
dla większości
i kroplą lat wy­nag­rodze­nia
dla wybranych 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 kwietnia 2016, 00:13

so many much

życie jak dziw-ka
nie zaw­sze się opłaca
jeśli nie możesz
ot­rzy­mać nor­malne­go stan­dardu życia
zmień pra­codawcę
al­bo pra­cow­ników
inaczej jes­teś niekompetentny 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 marca 2016, 02:04

koń, który pływał w niebie

na gra­nicy słowa
mo­ja cisza do­tyka twojej
od­dechem wymyka 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 marca 2015, 02:46

zachód umiera z mocą, wschód budzi pragnieniem

sfab­ry­kowa­ny strach
na sza­re ściany się wdarł
z głod­nych czułości palców
wypływa gwiez­dna poez­ja

pta­ki lgną do ptaków

po­malo­wani ko­lora­mi tęczy
pełni miłości stoją chłopa­cy
a pod drzwiami sie­dzi chłopak
ob­raz muzą w głowie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2015, 04:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 grudnia 2018, 13:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:28one drop for all do­dał no­wy tek­st Niech ciałem Żyć. UmŻeć też niech ciałem. (in­sp. [...] 

16 grudnia 2018, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

16 grudnia 2018, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

16 grudnia 2018, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

16 grudnia 2018, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

4 listopada 2018, 13:39yestem sko­men­to­wał tek­st Litwo! Oj­czyz­no mo­ja! ty [...]

4 listopada 2018, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st jeśli nie poz­wo­lisz so­bie [...]