one drop for all

249 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

szczęście jest przewidywalne
po­za szczęściem jest spontaniczność 

aforyzm • 14 kwietnia 2017, 04:00

Nic nie jest bar­dziej skom­pli­kowa­ne niż wy­myślić ory­ginalną myśl. Na­leży naj­pierw za­pom­nieć wszys­tkie myśli, które przyszły przed i myśli innych. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 14 kwietnia 2017, 03:57

Nic, dopóki się nie sta­nie wszystkim. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 marca 2017, 04:04

czym da­lej od Boga
tym bliżej człowieka

(tak myśląc o ho­mosek­sualis­tycznych ko­legach :) 

myśl • 20 marca 2017, 01:22

Or­wellow­ski sek­ret istnieje. 

aforyzm • 4 marca 2017, 04:11

zaw­sze jest czas i miej­sce na wszystko
chy­ba, że ich nie ma 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2017, 23:27

Je­dynie cier­pli­wość trzy­ma niektórych z da­leka od śmierci. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 lutego 2017, 02:50

mil­cze­nie może być agresywne 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 21 lutego 2017, 03:02

ma­tema­tycy nie wyg­ry­wają w totolotka 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2017, 02:30

po­ziom kłam­stwa i po­ziom wsparcia
jest przerażający 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 lutego 2017, 05:26
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:25one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

przedwczoraj, 05:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st powinienem mil­czeć zaw­sze wte­dy, [...]

przedwczoraj, 05:29one drop for all sko­men­to­wał tek­st FRASZKA wdech ma ptaszka jak fis­taszka

przedwczoraj, 05:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia [...]

przedwczoraj, 05:21one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 05:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

26 kwietnia 2017, 04:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiara w duszę (lub [...]

26 kwietnia 2017, 04:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st Politycy i eko­nomiści to [...]

26 kwietnia 2017, 04:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia [...]

26 kwietnia 2017, 04:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]