one drop for all

253 teksty – auto­rem jest one drop for all.

- Po­wiedz coś oburzającego.
- Nie ma wol­nej wo­li.
- Może to tyl­ko brak od­wa­gi.
- Może od­wa­gi aby się przyznać.
- Niemowlęta małp nie lu­bią być głas­ka­ne przez obcych.
- Twój DNA ma wolną wolę?
- Rozwój hierar­chii dał nam wolną wolę... bez wol­ności.
- Czy od­po­wiadasz za poz­wo­leniem swo­jej wo­li?
- Nikt się nie przyz­na, że jest owcą, idąc za trzodą.
- Zaz­droszczę spo­koju wy­pasu na pastwisku. 

myśl • 7 czerwca 2017, 05:06

W drodze do nieba:

za mod­le­nie się 10 pkt
za mod­le­nie się za in­nych 15 pkt
seks przed­małżeński – 1000 pkt
czy­ta­nie dob­rych his­to­rii 5pkt
seks po­za­małżeński – 1002 pkt
ro­zu­mienie Bib­lii 100 pkt
seks bez małżeństwa – 1003 [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2017, 05:37

Czym bar­dziej się starze­je, tym bar­dziej re­ligia głupiej wygląda. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2017, 01:03

- Ateis­ta, będąc w kon­takcie z rzeczy­wis­tością, wy­daje się ha­nieb­nym, w porówna­niu do fan­tazji swoich sąsiadów.
- Pew­nie jest zaz­dros­ny o trawę. Sąsie­dzi praw­do­podob­nie żyją we śnie. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2017, 03:55

szczęście jest przewidywalne
po­za szczęściem jest spontaniczność 

aforyzm • 14 kwietnia 2017, 04:00

Nic nie jest bar­dziej skom­pli­kowa­ne niż wy­myślić ory­ginalną myśl. Na­leży naj­pierw za­pom­nieć wszys­tkie myśli, które przyszły przed i myśli innych. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 kwietnia 2017, 03:57

Nic, dopóki się nie sta­nie wszystkim. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 marca 2017, 04:04

czym da­lej od Boga
tym bliżej człowieka

(tak myśląc o ho­mosek­sualis­tycznych ko­legach :) 

myśl • 20 marca 2017, 01:22

Or­wellow­ski sek­ret istnieje. 

aforyzm • 4 marca 2017, 04:11

zaw­sze jest czas i miej­sce na wszystko
chy­ba, że ich nie ma 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2017, 23:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 czerwca 2017, 04:31one drop for all sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

7 czerwca 2017, 05:19one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

7 czerwca 2017, 05:15one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

30 maja 2017, 00:35one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiosenne kwiaty nie pa­miętają [...]

22 maja 2017, 07:25natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W drodze do nieba: za [...]

22 maja 2017, 05:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st Słońca pro­mieni muśnięcie, a [...]

18 maja 2017, 02:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Może i w życiu [...]

18 maja 2017, 02:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nawet naj­piękniej­sza mod­litwa nie [...]

18 maja 2017, 02:21one drop for all sko­men­to­wał tek­st Z wul­ga­ryz­ma­mi jak z [...]

18 maja 2017, 02:15one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ludzie wte­dy mówią wspólnym [...]