one drop for all

271 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

Zaćmienie to wszys­tkko co nas uczą. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 maja 2018, 03:04

sztu­ka jest pros­ta i wy­maga precyzji
nauka wy­maga kreatywnosci 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 maja 2018, 04:42

Wzrok nie jest pot­rzeb­ny aby się do­wie­dzieć kim się jest. Ani uszy. Ani do­tyk. Ani smak. Ani węch. Ani in­ny zmysł. ANI CZAS. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 kwietnia 2018, 07:44

I co z te­go, że piszesz stronę 159 swo­jego życia
sko­ra 1049 jest już napisana. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lutego 2018, 03:22

dob­rzy ludzie ro­biący złe rzeczy
to dziewice 

aforyzm • 5 lutego 2018, 03:20

zdarzyć się może tyl­ko raz

w twoim umyśle
set­ki razy 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2018, 04:12

Twój naj­niższy powód
może być twoim je­dynym motywem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 listopada 2017, 02:00

Umiera­nie - in­te­ligen­cja kreatywności. 

aforyzm • 18 listopada 2017, 18:01

Tak nap­rawdę to nikt nie chce być Bogiem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 października 2017, 05:44

Nieis­tnienie jest całkiem zdol­ne do is­tnienia, na­wet nie będąc kon­tras­tem dla istnienia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 października 2017, 04:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 października 2018, 03:55one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

2 października 2018, 03:48one drop for all sko­men­to­wał tek­st możesz być kim zechcesz, [...]

2 października 2018, 03:44one drop for all sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

2 października 2018, 03:43one drop for all sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

2 października 2018, 03:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st Lekarz po­winien za­rażać. Op­ty­miz­mem. 

2 października 2018, 03:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st im więcej poświęcisz by [...]

2 października 2018, 03:30one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie to ak­ceptac­ja umiera­nia

8 września 2018, 04:01one drop for all sko­men­to­wał tek­st wszyscy ma­my wrażenie de­cydo­wania [...]

8 września 2018, 03:53one drop for all sko­men­to­wał tek­st śmierć jest wte­dy gdy [...]

8 września 2018, 03:44one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie to ak­ceptac­ja umiera­nia