one drop for all

219 tekstów – auto­rem jest one drop for all.

W jed­ności leżymy. 

aforyzm • 18 września 2016, 23:39

Syn­chro­niczność po­jawia się gdy nie wi­dać przyczyny. 

aforyzm • 18 września 2016, 23:18

Świat się po­rusza szyb­ciej niż słowa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 września 2016, 00:23

Kto­kol­wiek nie wie, do­wie się za późno. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 września 2016, 05:52

ufo­lud­ki – is­to­ty, które pot­rze­bują przestrzeni 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2016, 22:29

tra­gedia poz­wa­la od­czu­wać ból bohatera
ko­media poz­wa­la się nim rozkoszować 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 września 2016, 22:14

- masz moc, po­wie­działa słabość
- bez ciebie nud­no, od­po­wie­działa doskonałość 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2016, 04:12

Bez in­te­resu nie ma chmur. 

aforyzm • 26 sierpnia 2016, 04:01

jeśli nie od­wza­jem­niam two­jego uczu­cia
tzn., że się do ciebie wraca 

myśl • 23 sierpnia 2016, 02:28

naj­bar­dziej lu­bię bo­gatych romantyków 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2016, 01:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 września 2016, 22:54Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Świat się po­rusza szyb­ciej [...]

20 września 2016, 02:40one drop for all sko­men­to­wał tek­st o war­tości pieniądza sta­nowi [...]

20 września 2016, 01:43one drop for all sko­men­to­wał tek­st Liczy się tyl­ko kto [...]

19 września 2016, 11:46Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st najbardziej lu­bię bo­gatych ro­man­tyków

19 września 2016, 01:48one drop for all sko­men­to­wał tek­st Małe umysły myślą tak [...]

19 września 2016, 01:46one drop for all sko­men­to­wał tek­st Usiądź u stóp Mat­ki [...]

19 września 2016, 01:38one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ludzie używają słowa Bóg” [...]

19 września 2016, 01:32one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

19 września 2016, 01:30one drop for all sko­men­to­wał tek­st najbardziej lu­bię bo­gatych ro­man­tyków

19 września 2016, 01:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st o war­tości pieniądza sta­nowi [...]